Privacy Policy

Last update: April 2019 – version 2.0

De Verwerkingsverantwoordelijke

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door CRANIUM International Holding NV, dat de volgende verschillende vestigingen omvat:

 • CRANIUM Belgium NV
 • CRANIUM GDPR Representative BVBA
 • PaSMaN VZW
 • CRANIUM Nederland BV
 • CRANIUM VS Inc
 • CRANIUM Hongarije Kft.

hierna “CRANIUM” genoemd.

CRANIUM is gespecialiseerd in het mitigeren van privacy- en security risico’s. CRANIUM ondersteunt uw organisatie in het vertrouwd geraken met de toepasselijke EU en nationale privacy- en gegevensbeschermingswetgeving. Dit omvat onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), evenals de bescherming tegen cyberaanvallen en andere mogelijke inbreuken i.v.m. persoonsgegevens. CRANIUM heeft zijn hoofdkantoor gevestigd te Excelsiorlaan 43, 1930 Zaventem, België, geregistreerd met ondernemingsnummer 0666.909.642.

Omvang van de Privacyverklaring

CRANIUM hecht veel waarde aan privacy en zet zich daarom in om de (persoons-) gegevens van al haar belanghebbenden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te beschermen en persoonsgegevens enkel en alleen op een eerlijke en wettige manier te verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze klanten, partners en websitebezoekers voor de persoonsgegevens die CRANIUM via deze website en de gerelateerde services verzamelt en verwerkt.

Deze privacyverklaring bevat belangrijke informatie over hoe en voor welke doeleinden CRANIUM, als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, en verduidelijkt welke rechten u als betrokkene kunt uitoefenen.

Verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen worden gedefinieerd als alle informatie waardoor een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. U kunt ons uw persoonsgegevens verstrekken in het kader van de volgende activiteiten, voor de overeenkomstige doeleinden en op basis van de vermelde redenen:

 • Contactformulier of correspondentie: door het contactformulier op de website in te vullen, stemt u ermee in dat CRANIUM uw naam, e-mailadres en uw vraag of bericht verwerkt. Als u rechtstreeks contact met ons opneemt (per e-mail, telefoon of brief), zullen wij uw contactgegevens en de inhoud van deze correspondentie verwerken. We gebruiken deze informatie alleen om uw vraag of bericht voldoende af te handelen.
 • Nieuwsbrief: wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, geeft u uw naam en e-mailadres op. CRANIUM verzamelt deze persoonsgegevens op basis van uw toestemming en met het doel u relevante informatie te sturen en u op de hoogte te houden van onze laatste nieuwsberichten. We gebruiken een externe serviceprovider (Mailchimp) om het correct afleveren van onze nieuwsbrief te controleren.

Onze nieuwsbrief bevat ook zogenaamde ‘trackingpixels’. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die toelaat een statistische analyse van de impact van een marketingcampagne te maken, bv. om te controleren of de e-mail met de nieuwsbrief is geopend. De persoonsgegevens die via deze pixels worden verzameld, worden opgeslagen en geanalyseerd met het doel de vorm en inhoud van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud in de toekomst beter af te stemmen op uw interesses. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

 • Voor sales en marketing doeleinden: CRANIUM kan uw naam en contactgegevens voor direct marketing campagnes gebruiken om u te informeren over promoties met betrekking tot de producten en diensten die CRANIUM levert, en om potentiële toekomstige klanten te contacteren. We kunnen de gegevens ook gebruiken om gerichte aanbiedingen te doen, bv. via e-mail of om een advertentie op onze eigen website weer te geven. We sturen deze mededelingen of plaatsen de advertenties op basis van het rechtmatige belang van CRANIUM, als we merken dat u geïnteresseerd bent in, of baat zou kunnen hebben bij onze diensten of producten.
 • Enquête / feedback: op basis van het legitiem belang van CRANIUM, kunnen we uw contactgegevens gebruiken om de aangeboden services te beoordelen, te evalueren en te verbeteren. Voor dit doel kunnen we vragenlijsten of klantonderzoeken sturen, of u vragen om ons feedbackformulier voor klanten in te vullen.
 • Social media plug-ins: de CRANIUM websites integreren plug-ins van Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Vanaf het moment dat u onze website bezoekt, verzenden deze sociale plug-ins informatie naar het externe platform over uw apparaat, welke pagina’s u bezoekt en hoe u onze services gebruikt. De plug-ins worden verwerkt ongeacht of u een account hebt.
 • Evenementen: wanneer u zich registreert voor één van onze evenementen, vragen we u om bepaalde informatie te verstrekken om te kunnen deelnemen aan dat specifieke evenement. We zullen u bv. meestal vragen om uw naam, e-mailadres, functie en de organisatie waar u werkzaam bent. Wij verzamelen deze informatie op basis van uw toestemming om uw registratie te voltooien en zo de beste evenementervaring voor iedereen te garanderen.
 • Sollicitatie: Door het invullen van het sollicitatieformulier op de website, geeft u CRANIUM toestemming om uw naam, e-mailadres, cv en motivatie voor de sollicitatie te verwerken. Als u rechtstreeks contact met ons opneemt of interactie met ons heeft over een sollicitatie (per e-mail, telefoon, brief of social media zoals LinkedIn), verwerken wij uw contactgegevens en de inhoud van deze correspondentie. Wij gebruiken deze informatie alleen voor uw wervingsproces.
 • Voor de aflevering van onze producten en diensten: wanneer u bepaalde producten of diensten van CRANIUM koopt of afneemt, verzamelen wij uw contactgegevens en factuurgegevens. Dit is met het oog op het leveren van onze diensten en het beheren van onze (klant-)relatie, en op basis van uw overeenkomst met CRANIUM.
 • Andere relaties: we verzamelen contactgegevens van onze huidige of toekomstige leveranciers en partners. We verwerken deze informatie om onze overeenkomsten aan te gaan en onze relaties of samenwerkingsverbanden te beheren. Deze verwerking is daarom gebaseerd op het sluiten en uitvoeren van onze contracten en zakelijke relaties.

De rechtsgrond op basis waarvan CRANIUM uw gegevens verwerkt, is rechtsgeldig. Door uw persoonsgegevens en cv te verstrekken wanneer u met ons in contact treedt of naar een functie bij CRANIUM solliciteert, stemt u in met de verwerking van deze gegevens.

CRANIUM beschouwt uw persoonsgegevens als vertrouwelijk en verbindt zich ertoe deze alleen te verwerken op een manier die verenigbaar is met de doeleinden waarvoor de gegevens aanvankelijk werden verzameld.

Uw rechten als betrokkene

Te allen tijde heeft de betrokkene de mogelijkheid om zijn of haar rechten uit te oefenen zoals beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De betrokkene kan de volgende rechten uitoefenen:

Recht van toegang tot uw persoonsgegevens

U hebt te allen tijde het recht de toegang tot uw persoonsgegevens te vragen, en om een kopie van de persoonsgegevens op te vragen die CRANIUM over u verzamelt.

Recht op rectificatie

U hebt altijd het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht op gegevenswissing (“recht om te worden vergeten”)

U kunt vragen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit de systemen van CRANIUM.

Het verzoek om uw persoonsgegevens te wissen kan niet altijd worden toegekend vanwege contractuele of wettelijke verplichtingen. CRANIUM neemt deze verplichtingen in acht bij het beantwoorden van uw aanvraag.

Recht van bezwaar

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de verwerking plaatsvindt op grond van het rechtmatig belang van CRANIUM of op grond van algemeen belang. We stoppen met verwerken tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende legitieme redenen zijn voor de verdere verwerking of voor de uitoefening van juridische claims. U kunt ook bezwaar maken in het geval van de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden, zodat de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden zullen worden verwerkt.

Recht om uw toestemming in te trekken

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens verzameld door CRANIUM met uw toestemming, kunt u uw toestemming op elk gewenst moment intrekken. U kunt zich bv. altijd uitschrijven voor de nieuwsbrieven. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van toepassing op verwerkingen die eerder door CRANIUM zijn uitgevoerd.

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft de betrokkene het recht om de beperking van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens te verkrijgen. We gaan door met het opslaan van uw gegevens, maar we zullen het gebruik ervan beperken. U kunt bv. deze aanvraag indienen als u denkt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn of als de verwerking door CRANIUM niet gerechtvaardigd is. We hoeven deze verzoeken alleen in specifieke gevallen te vervullen, zoals bepaald door de wet.

Recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die hem of haar betreffen, verwerkt door CRANIUM, in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat te verkrijgen en/of om die gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te laten sturen.

Bovenstaande rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar privacy@cranium.eu. We verbinden ons ertoe om uw verzoek binnen een maand na ontvangst te beantwoorden. Het is mogelijk dat we eerst om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en ervoor te zorgen dat het verzoek van u afkomstig is.

Het recht om een klacht in te dienen

Als u op enig moment meent dat CRANIUM inbreuk maakt op uw privacy, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Belgische gegevensbeschermingsautoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0) 2 274 48 00, e- mail: contact@apd-gba.be.

Openbaarmaking aan derden

CRANIUM onthoudt zich van het bekendmaken of verkopen van persoonsgegevens van betrokkenen aan derden en het publiekelijk bekendmaken van de persoonsgegevens van betrokkenen, tenzij in de volgende specifieke gevallen:

 • Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld tussen de verschillende vestigingen van CRANIUM, voor het geval deze overdracht vereist is voor het leveren van onze producten of diensten in overeenstemming met het vooraf bepaalde doel.
 • Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met externe serviceproviders waaraan CRANIUM bepaalde verwerkingsactiviteiten heeft uitbesteed. In ieder geval zijn ze beperkt tot het verwerken van uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze instructies en zal indien nodig een gegevensverwerkingsovereenkomst worden gesloten, zodat zij verplicht zijn om te voldoen aan alle verplichtingen die zijn vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Als dit vereist is door toepasselijke wetten of voorschriften.

Met betrekking tot internationale overdrachten van persoonsgegevens en verwerking buiten de Europese Economische Ruimte (EER), worden uw gegevens alleen overgedragen aan andere CRANIUM-vestigingen of partijen in derde landen, zoals softwareleveranciers en cloud- of mailingservices, indien dit is toegestaan ​​volgens de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij garanderen passende waarborgen die ervoor zorgen dat uw rechten ook door de gegevensontvanger buiten de EER worden gerespecteerd in overeenstemming met een adequaat niveau van gegevensbescherming.

Bewaring van uw persoonsgegevens

CRANIUM erkent het belang van de bescherming van persoonsgegevens. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen, of voor de uitvoering van een contract, of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. De bewaartermijnen verschillen wat betreft het soort verwerkingsactiviteit en het doel waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld.

De persoonsgegevens die wij verzamelen op basis van uw toestemming, worden door ons bewaard zolang uw toestemming geldig blijft.

We houden klant- en leveranciersinformatie over uw aankopen bij zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is om onze overeenkomsten uit te voeren, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals boekhoudkundige en fiscale verplichtingen) en om geschillen op te lossen of overeenkomsten af ​​te dwingen. Daarom wordt deze persoonlijke informatie bewaard voor de duur van onze contractuele relatie en voor 10 jaar daarna.

In alle gevallen kunnen persoonsgegevens voor een langere periode worden bewaard als er een wettelijke of regelgevende reden is om dit te doen, of voor een kortere periode als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en als er niet langer sprake is van een legitieme reden om ze te behouden.

We garanderen u dat er slechts beperkte toegang tot gearchiveerde gegevens wordt geboden, en dat uw persoonsgegevens worden verwijderd of anoniem worden gemaakt als de bewaartermijn is verstreken.

 

Beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens

CRANIUM heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om de vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking van uw persoonsgegevens aan derden en enige andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens te voorkomen.

We hebben er alles aan gedaan om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatiesystemen en -services die persoonsgegevens verwerken, te waarborgen. Deze maatregelen omvatten fysieke en operationele beveiligingsmaatregelen, toegangscontrole, bewustmakingsclausules en vertrouwelijkheidsclausules. Al onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de privacy en veiligheid van uw gegevens te respecteren.

Contactgegevens

Als u opmerkingen of vragen heeft over de informatie in deze verklaring, of over andere kwesties met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door CRANIUM, neem dan contact op met onze Data Protection Single Point of Contact (“DP SPOC”) privacy@cranium.eu.

Als u liever per post contact met ons opneemt, kunt u dit doen op het volgende adres:

Excelsiorlaan 43, 1930 Zaventem, België.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of bijwerken om wijzigingen in onze werkwijzen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of wijzigingen in toepasselijke wetgeving weer te geven. We doen dit door de bijgewerkte versie op deze CRANIUM-website te plaatsen. Wanneer we wijzigingen in onze Privacyverklaring publiceren, zullen we de datum en het versienummer van de “laatste update” van onze Privacyverklaring wijzigen. Aanzienlijke veranderingen zullen op onze homepage worden gemeld. Niettemin raden we u aan om onze Privacyverklaring regelmatig te lezen.