CRANIUM Privacy Policy

Algemene Privacyverklaring CRANIUM

Laatste update: 9 augustus 2023

1. Identificatie van de Verwerkingsverantwoordelijke

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door CRANIUM International Holding NV, met maatschappelijke zetel op Excelsiorlaan 43/3, 1930 Zaventem, BELGIË, geregistreerd onder ondernemingsnummer 0666.909.642, inclusief haar filialen:

 • CRANIUM Belgium NV, met maatschappelijke zetel op Excelsiorlaan 43/3, 1930 Zaventem, BELGIË, geregistreerd onder ondernemingsnummer 0645.867.372;
 • CRANIUM Luxembourg, met maatschappelijke zetel op 28 Rue de l’Ecole, L-8466 Eischen, geregistreerd onder ondernemingsnummer Luxembourg B 256211;
 • CRANIUM UK, met maatschappelijke zetel op 8 Northumberland Avenue, London WC2 5BY, geregistreerd onder ondernemingsnummer 13129701;
 • CRANIUM Nederland, met maatschappelijke zetel op Goeman Borgesiuslaan 77, 3515 ET Utrecht, geregistreerd onder ondernemingsnummer: 68949979;
 • CRANIUM USA, met maatschappelijke zetel op 100 Connell Drive 2nd Floor, Berkeley Heights NJ 07922, geregistreerd onder ondernemingsnummer 0101-0470-89.

De CRANIUM-entiteiten worden hierna gezamenlijk aangeduid als “CRANIUM”, “wij”, “ons” of “onze”.

CRANIUM is gespecialiseerd in het beperken van privacy-, security- en data management risico’s en biedt diverse diensten op dit gebied. Bij het verlenen van deze diensten en meer in het algemeen tijdens onze bedrijfsvoering en ons contact met aanvragers, potentiële klanten, klanten, partners en websitebezoekers, zowel via de website als op andere manieren, kunnen wij persoonsgegevens verwerken van natuurlijke personen (hierna “betrokkene”, “u” of “uw” genoemd).

CRANIUM verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“GDPR”), inclusief enige huidige of toekomstige nationale of internationale wet of regelgeving ter uitvoering of vervanging van de GDPR, zoals de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna gezamenlijk aangeduid als “Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming”).

 

2. Toepassingsgebied van de Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de volgende categorieën betrokkenen:

 • Sollicitanten;
 • Potentiële klanten;
 • Klanten;
 • Partners; en
 • Wesitebezoekers.

Deze Privacyverklaring bevat essentiële informatie over, inter alia, hoe CRANIUM, als de verwerkingsverantwoordelijke, uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, voor welke doeleinden, op welke wettelijke basis, en het legt uw rechten als betrokkene uit.

 

3. Verwerken van Persoonsgegevens

3.1     De reden en rechtsgrond voor de verwerking van uw Persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken in het kader van de volgende activiteiten, voor de overeenkomstige doeleinden en op basis van de vermelde rechtsgronden:

Doel Categorieën van Persoonsgegevens Rechtsgrond
Beheer van sollicitaties.

Houd er rekening mee dat, zodra u bent aangenomen, het privacybeleid voor CRANIUM-medewerkers van toepassing is, dat u tijdig zal worden verstrekt.

Naam, e-mailadres, CV, motivatie voor de sollicitatie, inhoud van correspondentie en indien van toepassing, antwoorden op de quiz. Gerechtvaardigd belang tijdens het wervingsproces.

Zodra we een positieve aanstellingsbeslissing hebben genomen: om stappen te ondernemen op uw verzoek voordat we een arbeidsovereenkomst aangaan.

Reageren op uw verzoek via het contactformulier op de website, via e-mail, telefoon of brief. Naam, verzoek, en indien van toepassing: e-mailadres, telefoonnummer en/of andere contactgegevens of adres. Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract.
Het versturen van nieuwsbrieven via e-mail, met als doel u relevante informatie te verstrekken en u op de hoogte te houden van ons laatste nieuws. Naam en e-mailadres, interesses. Voor bestaande klanten: ons gerechtvaardigd belang (soft opt-in in overeenstemming met de E-Privacy-vereisten).

Voor anderen: toestemming.

Sales- en marketingcampagnes: u informeren over promoties met betrekking tot de producten en diensten die CRANIUM aanbiedt en/of u gerichte aanbiedingen via e-mail verstrekken. Naam en e-mailadres, interesses. Voor bestaande klanten: ons gerechtvaardigd belang (soft opt-in in overeenstemming met de E-Privacy-vereisten).

Voor anderen: toestemming.

Survey / feedback: het beoordelen, evalueren en verbeteren van de diensten die aan u worden aangeboden. Naam en e-mailadres, feedback Onze gerechtvaardigde belangen om uw feedback over onze diensten te verwerken om ze te beoordelen, evalueren en verbeteren.
Evenementen: u registreren en u in staat stellen deel te nemen. Naam, e-mailadres, functie en organisatie, indien van toepassing, voedselvoorkeur, voedselallergieën en/of afbeelding/foto. Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract

Uw expliciete toestemming voor voedselallergieën

Uw toestemming voor afbeeldingen/foto’s

Het verstrekken van onze producten en diensten en het beheren van onze (klant)relaties. Naam, e-mailadres of andere contactgegevens. Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract
Het beheren van leveranciers- of partnerrelaties of samenwerkingen. Naam, e-mailadres of andere contactgegevens. Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract

Wanneer het verstrekken van persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting is, of een vereiste om een contract aan te gaan, bent u verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. In die gevallen, als u (bepaalde) persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij mogelijk onze diensten niet leveren of anderszins onze contractuele relatie met u niet nakomen.

 

4. Uw rechten als Betrokkene

In bepaalde gevallen, in overeenstemming met en, indien van toepassing, onderworpen aan de beperkingen van de Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming, kan de betrokkene de volgende rechten uitoefenen:

4.1     Recht op toegang

U heeft het recht om van CRANIUM bevestiging te verkrijgen of er al dan niet persoonsgegevens betreffende u worden verwerkt, en indien dat het geval is, om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens, specifieke informatie te verkrijgen en een kopie van deze persoonsgegevens aan te vragen.

4.2     Recht op rectificatie

U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren of onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen.

4.3     Recht op verwijdering (“recht om vergeten te worden”)

In bepaalde gevallen heeft u het recht om van CRANIUM de verwijdering van persoonsgegevens betreffende uzelf te verkrijgen.

4.4     Recht op bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als de verwerking plaatsvindt op basis van het gerechtvaardigd belang van CRANIUM of op basis van het algemeen belang. We zullen de verwerking stoppen, tenzij we dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims.

U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, inclusief profilering voor zover deze betrekking heeft op dergelijke direct marketing. In dat geval zullen de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.

4.5     Recht om toestemming in te trekken

U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken voor de verwerking van uw persoonsgegevens door CRANIUM op basis van uw toestemming. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór de intrekking.

4.6     Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. In dergelijke gevallen zal, met uitzondering van opslag, uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt met uw toestemming, of voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, of om redenen van groot openbaar belang van de Unie of van een lidstaat.

4.7     Recht op dataportabiliteit

In bepaalde gevallen heeft de betrokkene het recht om de persoonsgegevens die hem of haar betreffen te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en/of om die gegevens over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Deze rechten kunnen kosteloos worden uitgeoefend door een e-mail te sturen naar privacy@cranium.eu. Wij verbinden ons ertoe om uw verzoek te beantwoorden binnen de door de Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming voorgeschreven termijnen.

4.8     Recht om een klacht in te dienen

Indien u van mening bent dat CRANIUM uw gegevensbeschermingsrechten schendt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be.

 

5. Openbaarmaking aan Derden

CRANIUM zal zich onthouden van het openbaar maken van persoonsgegevens van betrokkenen aan derden, tenzij in de volgende specifieke gevallen:

 • Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld tussen de verschillende vestigingen van CRANIUM, bijvoorbeeld voor de uitvoering van ons contract of voor legitieme zakelijke doeleinden;
 • Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden, zoals serviceproviders aan wie CRANIUM bepaalde verwerkingsactiviteiten heeft uitbesteed, zoals cloud- of mailingdiensten. Voor zover deze derde serviceproviders als onze verwerker optreden, verwerken zij uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met onze gedocumenteerde instructies en de overeenkomst voor gegevensverwerking die met hen is gesloten;
 • Indien en voor zover dit vereist is door de toepasselijke wetgeving of om te voldoen aan een gerechtelijk verzoek.

 

6. Internationale doorgifte van Persoonsgegevens

In principe worden uw persoonsgegevens alleen overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) indien er een adequaatheidsbesluit geldt voor dat land of de ontvanger. In andere gevallen, wanneer we persoonsgegevens buiten de EER overdragen, zorgen we ervoor dat er passende waarborgen en, indien nodig, aanvullende maatregelen zijn genomen om de adequate bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Voor meer informatie over deze internationale overdrachten en/of om een kopie van de genomen waarborgen te verkrijgen, kunt u contact opnemen met privacy@cranium.eu.

 

7. Bewaring van uw Persoonsgegevens

Over het algemeen bewaart CRANIUM uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben ontvangen. De bewaartermijnen variëren afhankelijk van het type verwerkingsactiviteit en het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

In het bijzonder:

 • We verwerken persoonsgegevens voor uw sollicitatie alleen gedurende de tijd die nodig is om uw sollicitatie te verwerken. In geval van een negatief besluit over de aanstelling worden uw persoonsgegevens verwijderd, tenzij u ons toestemming geeft om uw persoonsgegevens gedurende één jaar te bewaren. In geval van een positief besluit geeft het privacybeleid van CRANIUM voor werknemers u meer informatie over de bewaartermijnen.
 • We bewaren persoonsgegevens met betrekking tot onze contracten/samenwerking zo lang als nodig is om ons contract uit te voeren, te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals boekhoudkundige en fiscale verplichtingen) en om geschillen op te lossen of contracten af te dwingen. Daarom worden deze persoonsgegevens bewaard gedurende de duur van onze contractuele relatie en gedurende 10 jaar daarna.
 • De persoonsgegevens die we verzamelen op basis van uw toestemming worden bewaard zolang uw toestemming geldig blijft en niet wordt ingetrokken.

Voor meer informatie over de gehanteerde bewaartermijnen kunt u contact met ons opnemen via de gegevens die worden verstrekt in sectie 8 hieronder.

 

8. Neem contact met ons op

Indien u opmerkingen, vragen, zorgen of klachten heeft over deze Privacyverklaring of enige andere kwestie met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door CRANIUM, neem dan contact met ons op via privacy@cranium.eu.

Indien u er de voorkeur aan geeft om contact met ons op te nemen per post, kunt u dat doen op het volgende adres: Excelsiorlaan 43/3, 1930 Zaventem, BELGIË.

 

9. Wijzigingen aan onze Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of bijwerken om wijzigingen in onze praktijken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, of wijzigingen in de van toepassing zijnde wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Toepasselijke Wetgeving inzake Gegevensbescherming, weer te geven. We zullen dit doen door de bijgewerkte versie op de CRANIUM-website te plaatsen en u actief te informeren, voor zover vereist door de van toepassing zijnde wetgeving. Wanneer we wijzigingen aanbrengen in onze Privacyverklaring, zullen we altijd de datum en versienummer van de “laatste update” van onze Privacyverklaring aanpassen. Belangrijke wijzigingen zullen ook worden gemeld op onze startpagina. We raden u echter aan om onze Privacyverklaring regelmatig te lezen.